ساختمان دکتر هاشمی
ساختمان مهندس ذاکرزاده
وزارت دارایی
فرودگاه امام
هتل فاطمی
ساختمان مهندس فرشچی
رستوران آروما
سد سیستان
اسکله بندر نگین بوشهر
ساختمان مهندس عطار
ساختمان مهندس فرجی
مجتمع معارف
ساختمان مهندس مدنی
ساختمان دکتر کاشانی